Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  DEAMER // MEDIA PUBLISHING

 

1. ALGEMEEN

1.1 Op alle overeenkomsten met Deamer bedrijfsonderdeel media publishing zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. Bedrijfsonderdeel media design heeft aparte voorwaarden voor het leveren van diensten aan zakelijke klanten. Deamer aanvaardt geen eventuele (levering-)voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever/abonnee tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

1.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een bestelling van een klant door Deamer. Deamer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. De koper aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvraag geldt als aanvaard door Deamer voor zover zij niet binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling of aanvraag aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Deamer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Deamer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

2. PRIJZEN

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

2.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

2.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen die alleen gelden indien de verkoop plaats vindt via de internetsite. Op deze prijzen kan geen aanspraak worden gemaakt bij aanschaf op andere wijze (zoals bijvoorbeeld in onze winkel).

2.4 Deamer kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2.5 Indien een klant een offerteaanvraag doet bij Deamer is de door Deamer gemaakte aanbieding vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvraag verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Deamer mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en website zijn onder voorbehoud en binden Deamer niet. Indien de aanbieding wordt geaccepteerd ontstaat er een bindende overeenkomst.

 

3. BETALING 

3.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen veertien (14) dagen na factuurdatum en op de door Deamer in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta. 

3.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever/abonnee derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim. 

3.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Deamer in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 50 euro (incl. BTW) plus rente 1,5% per (gedeelte van een) maand over het openstaande bedrag.

3.4 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

3.5 De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Deamer verrekenen. 

3.6 Deamer behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld. 

 

3.7 Geleverde zaken blijven eigendom van Deamer totdat volledige betaling, ook van de in art. 3.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

3.8 Betaling van een internetbestelling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalings- / bestelvoorwaarden worden gesteld. Wanneer de klant kiest voor bestellen op rekening kunnen de gegevens van de klant op verzoek van Deamer getoetst en geregistreerd worden bij een krediet- en incasso- informatiespecialist. Deamer besluit vervolgens op basis van de verkregen informatie of de klant voor het bestellen op rekening in aanmerking komt.

3.9 De klant geeft Deamer toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze van een internetbestelling.

3.10 Indien de wederpartij met enige betaling in gebreke is, is Deamer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.11 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Deamer.

3.12 Deamer is gerechtigd een abonnement of andere levering met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de abonnee/wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van abonnee/wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

 

4. LEVERING

4.1 Levering door Deamer vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Deamer anders is aangegeven. Overschrijding van de levertermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.

4.2 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Deamer zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Deamer. De wederpartij kan het artikel dan na overleg per post sturen naar het postadres van Deamer.

4.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door of namens de wederpartij in ontvangst wordt genomen.

 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 Het eigendom van een geleverd product gaat pas over op de wederpartij, indien de wederpartij al hetgeen de wederpartij op grond van de ter zake van het geleverde product gesloten overeenkomst aan Deamer verschuldigd is, heeft voldaan.

5.2 Het risico ter zake van de producten gaat steeds op het moment van levering op de wederpartij over.

 

6. KLACHTEN/RETOURZENDINGEN // ANNULERINGEN 

6.1 Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na leverdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Deamer. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

6.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd - na toestemming van Deamer - indien is voldaan aan het bepaalde in art. 6.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.

6.3 Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht door Deamer, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan heeft de Deamer naar vrije keus het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door de Deamer te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht. (zie voor internet bestellingen art. 9.1)

 

7. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

7.1. De wederpartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Deamer geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2. De wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Deamer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

7.3. Het is de wederpartij verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Deamer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

7.4 Deamer garandeert niet dat de aan de wederpartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

8. BEDENKTIJD

8.1 Indien de wederpartij een product, welk via internet is besteld, om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft zij het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Deamer te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Door Deamer ter zake eventueel reeds ontvangen betaling minus verzendkosten wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de wederpartij/klant.

8.2 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen aan Deamer te melden.

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Deamer de keuze ofwel de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten ofwel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

 

Deamer 

o.v.v. retour

Statenlaan 32 

5708 ZW Helmond

 

9. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Deamer, dan wel tussen Deamer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Deamer, is Deamer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Deamer.

 

10. OVERMACHT

10.1 Deamer heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Deamer gehouden is tot enige schadevergoeding.

10.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Deamer kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

12. PARTIËLE NIETIGHEID 

12.1 Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

 

13. DIVERSEN

13.1  Wanneer door Deamer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegelaten, laat dat het recht van Deamer onverlet om alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant/wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Deamer deze Voorwaarden op enig moment niet inroept.

13.2 Deamer is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.